Genel şartlar

14 mins read

§1. Tanımlar

§1.1. VAN LEEUWEN LAW FIRM (I.L.A.C. ADVOCATUUR EN CONSULTANCY B.V.):  limited şirketi ve sınırlı sorumluluk hukuki hizmetleri vermektedir (“VAN LEEUWEN LAW FIRM”).

§1.2. Müvekkil: gerçek kişi veya tüzel kişi olarak VAN LEEUWEN LAW FIRM’yi işlerini yürütmek üzere görevlendiren kişidir.

§1.3. Ücret: VAN LEEUWEN LAW FIRM tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Katma Değer Vergisi (BTW) ve ödemeler hariç sözleşme kapsamında yapılan iş için müşteri VAN LEEUWEN LAW FIRM.

§1.4. Ödemeler: Çalışmaların yürütülmesi esnasında El Hanönü’ce tarafından yapılan tüm masraflar, sınırlayıcı:

  1. Mahkeme harçları;
  2. Tanıklar ve uzmanlar;
  3. Kamu kayıtlarından belgelerin çıktıları;
  4. Uluslararası faks ve uluslararası telefon görüşmeleri;
  5. Mahkeme tarafından görevlendirilen bölge mahkemelerince görülen davalarda yer alma işlemleri;
  6. İcra işlemleri;
  7. Tercüman ve çeviri hizmetleri;
  8. Kurye hizmetleri;
  9. Taahhütlü posta ve
  10. Seyahat masrafları, sabit faiz kilometre başına 0,35 Avro olmak üzere belirlenmiştir.

§2. Uygulama

§2.1. Bu genel şartlar ve koşullar VAN LEEUWEN LAW FIRM tarafından yürütülecek bütün çalışmaları kapsamaktadır, buna ek çalışmalar, değişiklikler ve iş takibi olmak üzere üçüncü şahıslarla El Haanouche arasındaki tüm yasal ilişkileri dâhildir.

§2.1. Bu genel şartlar ve koşullar iş sözleşmesi kapsamında istihdam edilmeyen veya VAN LEEUWEN LAW FIRM’nin yanında çalışmış olan ile VAN LEEUWEN LAW FIRM adına veya temsilen ilgili çalışmaların üçüncü şahıs faaliyetleri için hazırlanmıştır.

§3. Görev/İş/hizmet

§3.1. Tüm müvekkil hizmetleri sözleşme kapsamında VAN LEEUWEN LAW FIRM tarafından kabul edilir. Bu sözleşme VAN LEEUWEN LAW FIRM tarafından yazılı olarak kabul edildikten sonra geçerli olur.

§3.2. Alınan görev/iş sadece müvekkil lehine uygulanacaktır. VAN LEEUWEN LAW FIRM tarafından yapılan çalışmalardan ve bunların sonuçlarından üçüncü şahıslar bir hak talep edemezler.

§4. Görevi Yürütmek/İş takibi

§4.1. VAN LEEUWEN LAW FIRM görevini yürütürken hangi personeli veya hangi üçüncü şahısları görevlendireceği hakkında karar vermekte özgürdür. Medeni Kanunun 7:404 numaralı maddesinin uygulaması burada açıkça hariç tutulmuştur.

§4.2. Müvekkil, VAN LEEUWEN LAW FIRM tarafından istenilen, gerekli görülen ve çalışmaların devam etmesi için gereken bütün belgeleri zamanında elinde olmasını sağlar.

§4.3. Gecikmeden oluşan veya gerekli verileri ve belgeleri zamanında ve eksiksiz temin etmediğinden dolayı oluşan ücretler, masraflar ve yararlanılamayan indirimler, zaman aşımına uğramış tarihler gibi masraflar müvekkil tarafından karşılanacaktır.

§4.4. VAN LEEUWEN LAW FIRM, müvekkilin sözleşmenin 4.2. Maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde çalışmaları askıya alma hakkına sahiptir.

§5. Ücret

§5.1. Çalışmaların yürütülmesi için müvekkil ile kararlaştırılan ücret, yapılan ödemeler ve ödenecekler BTW ile toplanır.

§5.2. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, çalışmaların başlangıcında müvekkil ile kararlaştırılan ve belirlenen sabit bir oran ile ödeme tahsil edilir. Sabit oran, uygulanabilir zaman fiyatı ile harcanan tahmini süre ile çarpılarak hesaplanır.

§5.3. Eğer harcanan gerçek zaman tahmini süre taahhüdünün iki katını aşar ise, o zaman ek olarak 5.2. Maddeye, uygulanabilir zaman fiyatı ile harcanan tahmini süre ile çarpılan süreden fazla olan zaman birimi değişken oran ile ücretlendirilerek hesaplanır.

§5.4. VAN LEEUWEN LAW FIRM çalışmalar öncesinde müvekkilinden avans ödemesi ve masraflar için ödeme yapmasını talep etmeye hak sahibidir. Yapılan bu ön ödemeler prosedürlerin ortasında veya görevin sonunda hesaplardan düşülür.

§6. Finanse edilen hukuki yardım

§6.1. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, müvekkilin hukuki yardıma hakkı var ise finanse edilen hukuki yardımdan yararlanabilir. Hukuki yardıma ilişkin şartlar; kendi katkı seviyesi, gelir miktarı, sermayeler ve diğer detaylı bilgiler www.rvr.org adresinde bildirilmiştir.

§6.2. Müvekkil, finanse edilen hukuki yardımdan destek almaktaysa sadece Adli Yardım Kurulu (“de RvR”) tarafından belirtilen meblağı ve madde 1.4’te a’dan başlayarak e’ye kadar belirtilen masraflar dâhil olmak üzere ödemelidir, yasa ve yönetmeliklerde değişikliklere tabidir.

§6.3. Adli hukuki yardım yürürlüğe girinceye kadar müvekkil madde 6.2 dikkate alınmaksızın ücreti yani uygulanabilir zaman fiyatı ile harcanan tahmini süre ile çarpılan miktarda bildirilen tarihe kadar borçludur.

§6.4. Finanse edilen hukuki yardımdan yararlanan müvekkil peşinat olarak (tahmini) kendi katkı payını ve masrafları öder. Peşin alınan ücret çalışmaların ortasında veya sonunda hesaplardan düşülür.

§6.5. RVR hukuki yardım talebini reddeder veya geri çekerse, müvekkil madde 5’te belirtilen ücreti ve masrafları ödemekle yükümlüdür.

§6.6. Müvekkil bu durumda RvR’e itiraz dilekçesini kendi yazmalıdır ve tekrar incelenmesini veya talepte belirtilen referans yılların uzatılasını talep edebilir. Müvekkil ayrıca Hukuki Danışma (het Juridisch Loket) teşhis belgelerinin beyanı ve teslimi için gerekli düzenlemeleri yapmak zorundadır.

§7. Ödemeler

§7.1. Ödemeler faturada belirtilen süre içinde herhangi bir kesinti, indirim, hesaplaşma veya süspansiyon olmaksızın ödenmelidir ve ödenmediği takdirde faturada belirtilen tarih itibariyle 7 gün içinde ödenmelidir.

§7.2. VAN LEEUWEN LAW FIRM tarafından önceden haber vermeksizin yapılmayan ödemeler müvekkil tarafından vaktinde ödenmemiş sayılarak ödemeler geç kalmış olarak sayılacaktır. Bundan dolayı müvekkil tüm ek masrafları ödemek zorundadır, bu ek masraflar Kararname (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) uyarınca yargısız maliyetler için icra masrafları tahsil edilecektir.

§7.3. Geç ödemelerde VAN LEEUWEN LAW FIRM müvekkilin işlerini askıya alma veya işlemleri durdurma hakkına sahiptir, bu durumda müvekkil hakkındaki veriler muhafaza etdilmelidir, bu işlem kural 14, parça 3 Avukatlar için davranış kuralları 2018 (“Gedragsregels 2018”) dikkate alınarak uygulanaçaktır. VAN LEEUWEN LAW FIRM geciken ödemelerden dolayı çalışmaların askıya alınması veya fesih edilmesinden doğacak zarar ve hasarlardan sorumlu değildir.

§8. Sorumluluk

§8.1. VAN LEEUWEN LAW FIRM’nin sorumluluğu, çalışmalar esnasında veya sonrasında ortaya çıkan ilgili tutarla ve VAN LEEUWEN LAW FIRM tarafından alınan mesleki sorumluluk sigortası kapsamında sınırlı olarak ödenir ve artı olarak VAN LEEUWEN LAW FIRM’nin sigortası tarafından belirlenen kendi risk meblağı dâhil edilir.

§8.2. Mesleki sorumluluk sigortası ödeme yapmazsa, VAN LEEUWEN LAW FIRM faturalamış olduğu ücretini geri ödemekle beraber sınırlı yükümlülük altındadır, burada çalışmalar için belirlenen azami tutar 10.000 Avro olarak belirlenmiştir.

§8.3. VAN LEEUWEN LAW FIRM üçüncü şahıslarla çalışacağı zaman özenli olmakla beraber mümkün oldukça sık sık müvekkil ile görüşerek bu hizmetlerden yararlanmalıdır. Ancak, üçüncü şahısların herhangi bir eksikliklerinden dolayı sorumlu değildir.

§9.  Şikâyet ve anlaşmazlıklar

§9.1. VAN LEEUWEN LAW FIRM Hollanda Barosunun (“Anlaşmazlık”) Şikâyet ve Uyuşmazlık Avukatlarından biridir.

§9.2. VAN LEEUWEN LAW FIRM’nin hizmetleri sonucunda ve/veya uygulamalarından doğan bütün uyuşmazlıklar, buna fatura anlaşmazlığı dâhil olmak üzere, Hukukçular Uyuşmazlıkları Komitesi Yönetmeliğine uygun çözülecektir (“Yönetmelik”).

§9.3. Anlaşmazlığın sebebi özel müvekkilin işleri ile alakalıysa, o zaman Yönetmelik tarafından karara bağlanır, müvekkil bu uyuşmazlığın tarihi itibariyle bir ay içinde sıradan bir mahkemeye başvurabilir. Özel müvekkilin icraya verilmiş olduğu durumlarda karara varılması için öncelikle müvekkilin henüz ödenmemiş olan meblağı ödemesi gerekmektedir, bu meblağı Hukukçular Uyuşmazlıkları Komitesi (“Uyuşmazlıklar Komitesi”) hesabına göndermelidir. Bunu yapmazsa, müşteri icradan dolayı tahkime tabi olacaktır.

§9.4. Anlaşmazlık ticari müvekkil ile ilgiliyse, Yönetmelik gereği uzlaşma sağlanacaktır.

§9.5. VAN LEEUWEN LAW FIRM hizmetlerinden dolayı müvekkil ile arasındaki uyuşmazlığı çözmekte başarılı olamazsa, müvekkil bu uyuşmazlığı Uyuşmazlık Komitesine sevk edebilir.

§9.6. Uyuşmazlık Çözümü öncelikle VAN LEEUWEN LAW FIRM tarafından müvekkile görev onayı/ilk görüşme esnasında doldurulan tanışma formunu imzalayarak vermesiyle başlar. Uyuşmazlık Çözümünün bir başka açıklaması ise ilk görüşmede adrese gönderilir.

§10.  Uygulanacak Hukuk

§10.1. Bu genel şartlar ve koşullar geçerlidir, Hollanda yasalarına göre düzenlenmiştir.

§10.2. Yasal ilişkilerden kaynaklanan anlaşmazlıklar, Uyuşmazlıklar Komitesinin yetkili olmadığı yerlerde, Midden-Rechtbank Mahkemesi tarafından karara bağlanacaktır.

Previous Story

Privacy and Cookiestatement

Next Story

Pro Bono

Latest from Uncategorized